วิวาห์กระดาษ เจติยา

ISBN:

Published:

Paperback

368 pages


Description

วิวาห์กระดาษ  by  เจติยา

วิวาห์กระดาษ by เจติยา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 368 pages | ISBN: | 10.73 Mb

เพราะความรัก...เธอจึงตองเจบ เจบทีถูกชายทีเธอไวเนือเชือใจทิงไปอยางไมใยดี แตเพราะความเจบในครังนี จึงทำใหเธอไดเรียนรูจากชายอีกคนหนึงวา ความรักทีแทจริงนัน...เปนอยางไรในวันแตงงานของตัวเอง มุนี แทบทรุดเมือรูขาวจาก วินธัย ผูเปนเจานายของตนวา เจาบMoreเพราะความรัก...เธอจึงต้องเจ็บ เจ็บที่ถูกชายที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจทิ้งไปอย่างไม่ใยดี แต่เพราะความเจ็บในครั้งนี้ จึงทำให้เธอได้เรียนรู้จากชายอีกคนหนึ่งว่า ความรักที่แท้จริงนั้น...เป็นอย่างไรในวันแต่งงานของตัวเอง มุนี แทบทรุดเมื่อรู้ข่าวจาก วินธัย ผู้เป็นเจ้านายของตนว่า เจ้าบ่าวของเธอหนีไปแล้วพร้อมกับน้องสาวของเขา ด้วยความสงสาร ไม่อยากให้หญิงสาวต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทางบ้าน ทำให้ชายหนุ่มรับอาสาจดทะเบียนสมรสเป็นเจ้าบ่าวแก้ขัดให้ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเธอแม้แต่น้อย ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่มีต่อกันก็เริ่มแปรเปลี่ยน จนทั้งเขาและเธอชักจะหวั่นใจเสียแล้วว่า วิวาห์จอมปลอมของทั้งคู่ จะไม่ใช่แค่ ‘วิวาห์กระดาษ’ อีกต่อไปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "วิวาห์กระดาษ":


zellamsee.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us